Deltagarkrav Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Institut som vill delta i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst måste ansöka om deltagande. Deltagande institut ska både vid tillträdet och löpande under sitt deltagande uppfylla samtliga deltagarkrav. Bankgirot genomför årligen uppföljning av varje deltagares uppfyllelse av deltagarkraven. 

1

DELTAGARKRAV BANKGIROTS CLEARING- OCH AVVECKLINGSTJÄNST

   

1.1

Inledande krav

1.1.1

Vara institut som enligt 21 kap. 1 § lag om värdepappersmarknaden (2007:528) och 8 § lag om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (1999:1309) har rätt att delta i clearingverksamhet respektive avvecklingssystem.

1.1.2

Bankgirot tillhandahåller Clearinginformationssystemet till Deltagarna i Clearing- och Avvecklingssystemet för att de skall kunna avläsa Avvecklingstotal för sig och, i förekommande fall, för sina Indirekta Clearingmedlemmar. För Deltagarna är anslutning till Clearinginformationssystemet (eller motsvarande) genom tecknande av avtal om detsamma, en förutsättning för att kunna nyttja Clearing- och Avvecklingstjänsten.

   

1.2

Finansiella krav

1.2.1

Uppfylla de kapitalkrav som framgår av den lagstiftning och de föreskrifter som vid varje tid gäller för det aktuella institutet.

   

1.3

Tekniska krav

1.3.1

Tekniskt kunna ansluta sig till Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst.

1.3.2

Inneha tillräckligt säkra tekniska system som uppfyller Bankgirots kriterier enligt nedanstående: 

a) Finns det lämplig organisation som hanterar IT-säkerhet?
b) Finns tillräckliga reservrutiner (redundans) när det gäller:
Personal, Datakommunikation, System, Elförsörjning?
c) Finns dokumentation av en årlig genomförd riskanalys?
d) Finns dokumentation av genomförd riskanalys för ”Single point of failure”?
e) Finns rapport från årlig genomförd intrångsanalys?
f) Finns skydd mot virus och skadlig kod?
g) Finns behörighetsadministration?
h) Finns fysiskt skydd för datordriftstället såsom:
Skalskydd, Brandskydd och Skydd mot vattenskada?

1.4

Riskhanteringskrav

1.4.1

Inneha för systemet nödvändiga riskhanteringsrutiner som uppfyller Bankgirots kriterier enligt nedanstående: 

a) Finns ansvariga personer inom organisationen avseende riskhantering?
b) Finns policy och annan relevant dokumentation avseende risker som har upprättats för att upprätthålla riskhanteringen?
c) Finns plan för riskhantering inom organisationen?
d) Finns rutin för distribution av information angående riskhantering inom organisationen?
e) Finns ett etablerat tillvägagångssätt för att hantera operationella problem?
f) Finns rutiner för upptrappning vid risk- och problemsituationer däribland namn på mottagare av avvikelserapporter?
g) Finns organisation för intern kontrollfunktion dvs internrevision, riskkontroll och compliance?

1.5

Organisatoriska krav

1.5.1.

Ha organisation av verksamheten med definierade roller och personal som kan uppfylla de tekniska kraven, personal utbildad i regelverket för Clearing- och Avvecklingstjänsten och personal som kan uppfylla riskhanteringskraven.

   

1.6

Konto- och produktkrav

1.6.1

Kunna avveckla i med Bankgirot överenskomna valutor.