Deltagarkrav

Bankgirot tillämpar principen om fritt tillträde till våra betalsystem. Det innebär bland annat att varje institut som uppfyller de krav som ställs i lag och av Bankgirot ges rätt till deltagande.

Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst är godkänd av Finansinspektionen och anmäld till EU-kommissionen enligt lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

För samtliga system finns särskilda deltagarkrav för de banker som vill ha tillträde. Deltagarkraven är framtagna utifrån gällande lagkrav.

Det innebär bland annat att:

  • För tillträde till betalsystemet tillämpar Bankgirot principerna om fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i lag och av Bankgirot ges rätt till deltagande.
  • För tillträde till betalsystemet tillämpas också neutralitet, som innebär att Bankgirots regler tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla deltagare i betalningssystemet.
  • För Bankgirosystemet gäller också att deltagarkraven är framtagna i enlighet med lag om betaltjänster enligt vilken de ska vara objektiva, icke-diskriminerande och proportionella.
  • Bankgirot tillgodoser de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten samt har ändamålsenliga regler för hur verksamhetsgrenarna skall bedrivas.