Vår syn på hållbarhet

Bankgirot ska bidra till en hållbar finansiell betalinfrastruktur. Sedan 60 år är det vi som får betalsverige att fungera. Det är ett viktigt uppdrag där vi alla tar ansvar för att driva hållbarhetsfrågor som är viktiga och relevanta för vår affär, våra kunder och den finansiella sektorn.

Vi utvecklar dagligen vårt hållbarhetsarbete med tre områden i fokus: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport 2021

Bankgirots unika ställning i betalsverige ligger till grund för våra hållbarhetsprioriteringar. Inom tre hållbarhets- dimensioner (social, ekologisk och ekonomisk) har vi identifierat tio väsentliga aspekter som grunden för Bankgirots hållbarhetsarbete.

Social hållbarhet

 • Hälsosam arbetsmiljö
 • Jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen
 • Attrahera, behålla och kompetensutveckla personal
 • Samhällsengagemang

Ekonomisk hållbarhet

 • Integrerad hållbarhetsstyrning
 • Hållbar leverantörskedja
 • Motverka ekonomisk brottslighet
 • Informations- och cybersäkerhet
 • Innovativa, långsiktiga och tillgängliga betallösningar


Ekologisk hållbarhet

 • Reducera klimatpåverkan

 

Baserat på resultaten från en materialitetsanalys har vi delat upp våra aspekter i tre områden (utmärkande, fokus och bas). Väsentlighetspyramiden visar våra prioriterade aspekter och hur de kopplas till FN:s utvecklingsmål.  

Social hållbarhet

 Social hållbarhet är en viktig byggsten för Bankgirots förmåga att verka på en betalmarknad i förändring. För att kunna garantera våra tjänsters tillgänglighet och säkra samhällsviktig betalningsinfrastruktur är det viktigt att vi som arbetsgivare erbjuder ett hållbart och jämlikt arbetsliv, med bra arbetsvillkor som resulterar i friska och engagerade medarbetare. Bankgirot vill även bidra till en positiv samhällsutveckling genom att stötta organisationer utanför vår egen verksamhet.

Leverera tillgängliga och säkra betaltjänster skapade av en ovanligt hjälpsam företagskultur.

För Bankgirot innebär det att vi:

 • Garanterar hög tillgänglighet och säkerhet i vår betalinfrastruktur. 
 • Är en eftertraktad jämställd arbetsgivare som attraherar och behåller engagerade och kompetenta medarbetare och erbjuder en god arbetsmiljö med fokus på trivsel och hälsa.
 • Har en värderingsstyrd företagskultur där affärsmässighet, ansvarsfullhet och öppenhet genomsyrar allt vi gör.
 • Stödjer sociala projekt som stöttar ungas möjlighet till utbildning och bidrar till en god samhällsutveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att att vår verksamhet drivs utifrån en idé om sund lönsamhet och tillväxt och att våra resurser används på ett bra sätt. En viktig del av Bankgirots kärnuppdrag är därför att säkerställa prisvärda, kostnadseffektiva och hållbara betaltjänster. Men för oss handlar Ekonomisk hållbarhet även om att ha nöjda kunder och att bidra med en affärsmässighet och digitalisering som gynnar det svenska samhället.

Med kundens bästa i fokus.

För Bankgirot handlar ekonomisk hållbarhet om att vi:

 • Har nöjda kunder och erbjuder prisvärda, kostnadseffektiva och hållbara betallösningar.
 • Bidrar med en affärsmässighet och digitalisering som gynnar det svenska samhället.
 • Använder resurser effektivt och ansvarsfullt.

Ekologisk hållbarhet

Bankgirots ambition är att reducera klimatpåverkan genom att satsa på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen, energieffektivisering och ansvarsfull
resurshantering.

Digitaliseringen bidrar till att Bankgirot i snabb takt kan minska klimatpåverkan och vår pappersförbrukning.

För Bankgirot handlar ekologisk hållbarhet om att vi:

 • Aktivt arbetar med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.
 • Satsar på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen.
 • Energieffektiviserar uppvärmning av lokaler och väljer grön el.