Vår syn på hållbarhet

Bankgirot ska bidra till en hållbar finansiell betalinfrastruktur. Det är vi som garanterar den svenska betalmarknaden för privatpersoner och 880 000 företag. Det är ett viktigt uppdrag där vi alla tar ansvar för att driva hållbarhetsfrågor som är viktiga och relevanta för vår affär, våra kunder, den finansiella sektorn och samhället i stort.

Vi utvecklar dagligen vårt hållbarhetsarbete med tre områden i fokus: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport 2023

Bankgirot har både ett ansvar och en ambition att driva hållbarhetsfrågor som är viktiga för bolagets affär, kunder, den finansiella sektorn och samhället i stort. Bankgirots arbete bedrivs inom de tre områdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig byggsten för Bankgirots förmåga att garantera betalsverige. För att kunna garantera våra tjänsters tillgänglighet och säkra samhällsviktig betalningsinfrastruktur är det viktigt att vi som arbetsgivare erbjuder ett hållbart och jämlikt arbetsliv, med bra arbetsvillkor som resulterar i friska och engagerade medarbetare. Bankgirot vill även bidra till en positiv samhällsutveckling genom att stötta organisationer utanför vår egen verksamhet.

Social hållbarhet för Bankgirot är att:

 • Vara en eftertraktad jämställd arbetsgivare som attraherar, kompetensutvecklar och behåller engagerade medarbetare och erbjuder en god och hälsosam arbetsmiljö
 • Ha en företagskultur där affärsmässighet, ansvarsfullhet och öppenhet genomsyrar verksamheten
 • Stödja sociala projekt som bidrar till en god samhällsutveckling

Ekonomisk hållbarhet

I över 60 år har Bankgirot möjliggjort digitaliseringen av Sveriges betalmarknad tillsammans med kunder, myndigheter och samarbetspartners. Vi stödjer transformationen av den nuvarande betalningsinfrastrukturen, där vårt viktigaste uppdrag är att säkerställa stabilitet i befintlig infrastruktur. Det ställer stora krav på finansiell stabilitet, och vår verksamhet ska bedrivas med en ansvarsfull resurshantering och en sund ekonomisk styrning. Förbrukning av såväl material och energi som resor och inköp ska ske med ekonomi och miljö i åtanke. Bankgirot ska agera med hög affärsetik och efterleva tillämpliga lagar och riktlinjer. Brott mot mänskliga rättigheter ska motverkas i alla led och nolltolerans råder mot mutor och korruption.

Ekonomisk hållbarhet för Bankgirot är att:

 • Garantera hög tillgänglighet och säkerhet i betalningsinfrastrukturen
 • Ha en hög nivå vad gäller informations- och cybersäkerhet
 • Ha en hållbar leverantörskedja
 • Använda ekonomiska resurser effektivt och ansvarsfullt
 • Upprätthålla en verksamhet som är långsiktigt stabil och lönsam samt bidrar till en digitalisering som gynnar samhället

Ekologisk hållbarhet

Bankgirots ambition är att reducera klimatpåverkan genom att satsa på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen, energieffektivisering och ansvarsfull resurshantering.

Ekologisk hållbarhet för Bankgirot är att:

 • Att aktivt arbeta med att minska den egna miljö- och klimatpåverkan
 • Satsa på digitala tjänster som minskar pappershanteringen, ökar energieffektiviseringen och bidrar till en ansvarsfull resurshantering
 • Effektivisera uppvärmning av lokaler och välja grön el