Bankgirot och SEPA

Tanken bakom SEPA, Single Euro Payments Area, är att skapa en enhetlig betalningsinfrastruktur för massbetalningar i euro. En enhetlig betalningsinfrastruktur gör det enklare för medborgare, företag och andra ekonomiska aktörer att göra betalningar över gränserna då eurobetalningar ska kunna skickas och tas emot på samma sätt och till samma förutsättningar som inom det egna landet.

Kortfattat om SEPAs innebörd

  • En gemensam europeisk standard för betalningar i euro
  • Att ingen skillnad görs mellan inrikes och utrikes betalningar i euro inom Europa
  • Att en för Europa gemensam uppsättning betalinstrument skapas genom regelverk för kontoöverföringar och autogirobetalningar samt ramverk för kortbetalningar

Både SEPA Credit Transfer (SCT) och SEPA Direct Debit (SDD) bygger på de standarder som man enats om inom EPC, European Payments Council.

För länder inom eurozonen skulle samtliga eurobetalningar enligt SCT och SDD vara anpassade till SEPA i augusti 2014. För länder utanför eurozonen sattes slutdatum för tjänster som hanterar euro till oktober 2016. Det innebar att svenska bankerna också anpassade sina eurobetalningar till dess. I SEPA ingår alla 28 EU-medlemsländerna samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz.

Senaste tillskottet inom SEPA är en regelverk för realtidsbetalningar i euro, SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) som började gälla i november 2017.

SEPA i Sverige

Svenska Bankföreningen samordnar den svenska bankmarknadens anpassning till SEPA. Detta sker genom koordinering av det svenska deltagandet i EPC och genom direktkontakter med såväl internationella myndigheter som Europeiska Kommissionen och ECB som Finans­departementet och de svenska myndigheterna.

SEPA och Bankgirot

Även om den i dag befintliga betalningsinfrastrukturen är effektiv finns en rad förändringar och drivkrafter som föranlett Bankgirot att initiera ett omfattande arbete för att kunna utforma Bankgirots framtida betalningsinfrastruktur där SEPA och de förändringar som sker i Europa är starkt bidragande faktorer.

SEPA drivs av flera aktörer

  • Europeiska banker och bankföreningar har bildat organisationen European Payments Council (EPC)
  • Europeiska Centralbanken (ECB)
  • EU-Kommissionen

Bankernas och myndigheternas bild av vad som ska åstadkommas överensstämmer i stort. Det skiljer sig mellan olika länder hur långt SEPA-anpass­ningen kommer att genomföras då till exempel de länder som står utanför eurosamarbetet inte är tvungna att följa SEPA avseende de tjänster som inte omfattar betalningar i euro.

Bakgrunden

1990 föddes tankarna inom Europa att stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en enhetlig betalningsstruktur för massbetalningar i euro. Det initiativ som startades för att främja detta benämns SEPA, Single Euro Payments Area.

2008 startar SEPAs första gemensamma tjänsten för enhetliga kontoöverföringar inom Europa, SEPA Credit Transfer, SCT.

2009 introducerades den andra SEPA-tjänsten SEPA Direct Debit, SDD, (kan jämföras med det Svenska Autogirot), i samband med införandet av den nya betallagstiftningen baserad på EU-direktivet Payment Services Directive, PSD,

2011 och framåt ska samtliga kommersiella betalningar i euro följa SEPA:s regelverk.