Bankgirot och EACHA

Bankgirot deltar som en av grundarna i den europeiska organisationen EACHA, European Automated Clearinghouses Association. EACHA:s huvudsyfte är att genom teknisk samverkan förenkla och effektivisera hanteringen av betalningar inom Europa, främst genom samverkan runt SEPA:s regelverk och tjänster.

För närvarande deltar 27 clearinghus i Europa i EACHA-samarbetet. Dessa clearinghus samlas 2 gånger per år för att diskutera hur massbetalningar inom Europa kan göras än mer effektiva.

EACHA:s mål

EACHA:s utgångspunkt är att hälsosam konkurrens även innefattar samverkan för att uppnå största möjliga effektivitet. Det är baserat på detta som EACHA tror på att utveckla en gemensam vision för framtiden och stödja en harmoniserad implementering av europeiska policies och regelverk inkluderande interoperabilitet baserad på öppna standarder.

Målsättningen är att:

  • vara ett forum som möjliggör för dess medlemmar att utbyta information
  • driva sina medlemmars syn på frågor av gemensamt intresse
  • lösa specifika frågeställningar, t ex utveckla gemensamma styrprinciper för clearing och avveckling av SEPA-betalningar

EACHA är inte vinstdrivande och utför heller inga tjänster eller andra kommersiella aktiviteter. EACHA deltar som organisation i flera arbetsgrupper inom betalningsområdet och driver även sina egna arbetsgrupper för att hantera specifika frågeställningar såsom t.ex. interoperabilitet mellan olika clearinghus. Interoperabilitet mellan clearinghus är ett bra exempel där samverkan genom EACHA skapar större värde för clearinghusens kunder dvs bankerna och dessutom för bankernas kunder. Genom clearinghusens interoperabilitet kan betalningar skickas mellan bankkunder trots att deras banker är anslutna till olika clearinghus.

Den dagliga hanteringen av EACHA inkluderande representation av organisationen i ett flertal branschforum, sköts av en styrelse inkluderande fem ledamöter från deltagande clearinghus.

EACHA startades i början av 1990-talet som en informell mötesgrupp för högre beslutsfattare från europeiska clearinghus. Den 28 september 2006 formerade 20 representanter för europeiska clearinghus formellt EACHA som en organisation under belgisk lag. Sedan dess har organisationen utökats till att omfatta 27 clearinghus.