Behandling av personuppgifter inom kundservice

Behandling av personuppgifter inom kundservice – information enligt dataskyddslagstiftningen till kontaktpersoner hos våra kunder.

Bankgirocentralen BGC AB (här nedan ”Bankgirot”) spelar in samtal inom ramen för sin kundservice för sina egna syften. Inga samtal spelas in utan att du har fått information om inspelningen i förväg. I de fall som personuppgifter som rör dig blir inspelade, behandlar Bankgirot dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i detta dokument. Här kan du även läsa mer om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning och hitta kontaktuppgifter till Bankgirots dataskyddsombud. 

Bankgirot är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som sker i anslutning till inspelningar av kundservicesamtal i syfte att utbilda och coacha medarbetare i Bankgirots kundservice.

Föremål för behandling, ändamål och laglig grund

Inspelningarna och den därmed relaterade behandlingen av personuppgifter har till ändamål att utbilda och coacha medarbetare i Bankgirots kundservice.

Den information som kan komma att behandlas av Bankgirot är begränsad till sådan information du själv har gett under inspelningen, och ditt namn.

Inspelningarna gallras automatiskt efter 30 dagar från det att de har spelats in.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter i anslutning till inspelningarna är att det är ett berättigat intresse för Bankgirot att kunna utbilda ny personal och utveckla befintlig personal inom kundservice så att Bankgirot kan upprätthålla en hög professionell nivå på sin kundservice.

Bankgirot har gjort bedömningen att Bankgirots berättigade intresse kan utövas utan att den registrerades rättigheter och friheter påverkas negativt. Bankgirots personuppgiftsbehandling

sker på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagar för ett specifikt och avgränsat ändamål. De personuppgifter som förekommer i kundservicesamtal till Bankgirot är inte av känslig natur utifrån ett integritets- eller säkerhetsperspektiv. Om ett samtal till kundservice inte är relaterat till en tjänst eller produkt som Bankgirot erbjuder så avslutas samtalet.

Telia tillhandahåller en teknisk lösning för Bankgirots kundservice, vilket innebär att personuppgifter delas till och behandlas av Telia.

Dina rättigheter

Du har rätt att få en bekräftelse om Bankgirot behandlar personuppgifter om dig, samt i sådant fall information om behandlingen och om vilka personuppgifter som Bankgirot har registrerade om dig. Du kan även begära ut en kopia av dessa.

Om personuppgifter om dig är fel eller missvisande har du en rätt att få dessa korrigerade. Du kan också invända mot behandlingen, kräva att personuppgifterna raderas, eller att behandlingen av dem begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte), eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, var god kontakta Bankgirots dataskyddsombud på dpo@bankgirot.se.

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller någon så kallad profilering i anslutning till inspelningarna av samtal i Bankgirots kundservice.

Kontakt

Vill du veta mer om Bankgirots dataskyddsarbete kan du kontakta Bankgirots dataskyddsombud på dpo@bankgirot.se.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se