Bg PKI Services

Säker elektronisk identifiering

Bg PKI Services

Med Bg PKI Services får du en infrastruktur för att skapa och hantera elektroniska certifikat som t.ex. kan användas för att möjliggöra säker elektronisk kommunikation.

För att elektronisk kommunikation ska vara säker krävs någon form av elektronisk motsvarighet till traditionella ID-handlingar. Elektronisk identifiering, signering och kryptering är förutsättningar för att skapa trygghet i olika affärssituationer.

Därför finns PKI – Public Key Infrastructure – som skapar en säker och trygg kommunikation mellan olika system och användare. Tekniken är väl beprövad och används i många av Bankgirots egna produkter. PKI skapar också förutsättningar för säkra e-handelslösningar genom identifiering, kryptering och signering av transaktioner.

Så här kan Bankgirot hjälpa dig med säker kommunikation

Grunden för en PKI-lösning är det elektroniska certifikatet. Det används som elektronisk ID-handling för identifiering i samband med en uppkoppling eller transaktion. Elektroniska certifikat är också grunden för en smidig användning av kryptering för att säkerställa att endast behöriga personer kan ta del av skickad information. Ett elektroniskt certifikat ges ut av en Certification Authority (CA) som garanterar att certifikatet innehåller korrekt information om innehavaren av certifikatet.

Bankgirot erbjuder en komplett lösning för att på säkrast möjliga sätt – dygnet runt – kunna ge ut, spärra och kontrollera elektroniska certifikat. Vi löser alla grundläggande behov och funktioner hos en CA, med vår säkra, flexibla och skalbara PKI Tjänst.

En outsourcad lösning, i stället för att investera i en egen intern PKI, minskar komplexiteten kring PKI och låter företaget fokusera på sin affär istället för infrastruktur.

Följande grundkomponenter ingår:

  • Utgivning av certifikat
  • Spärr av certifikat
  • Spärrkontroll av certifikat
  • Katalog
  • Statistik och Rapporter

Så här kommer du igång med tjänsten PKI Services

Vi samarbetar med specialister, internetkonsulter och IT-leverantörer som kan integrera PKI i ditt företags tjänsteutbud och anpassar gränssnittet mot dina kunder. Vi samarbetar också gärna direkt med ditt företags egen IT-avdelning.