Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig byggsten för Bankgirots förmåga att verka på en betalmarknad i förändring.

För att kunna garantera våra tjänsters tillgänglighet och säkra samhällsviktig betalningsinfrastruktur är det viktigt att vi som arbetsgivare erbjuder ett hållbart och jämlikt arbetsliv, med bra arbetsvillkor som resulterar i friska och engagerade medarbetare. Bankgirot vill även bidra till en positiv samhällsutveckling genom att stötta organisationer utanför vår egen verksamhet.

Jämställdhet

Bankgirot främjar en jämställd arbetsplats där alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska ha samma möjligheter att utvecklas. Som ett IT-infrastrukturbolag är det en prioriterad fråga för Bankgirot att bidra till en mer balanserad könsfördelning i branschen, både avseende medarbetare och chefer. Hos oss är sex av tio (62 procent) ledare kvinnor. Enligt IT&Telekomföretagens kartläggning 2016 är genomsnittet för IT-branschen 30 procent.

Kvalitet och tillgänglighet

Bankgirots kunder ska kunna lita på att driften fungerar varje sekund, minut, timme, dygnet runt, året om. Under 2017, har Bankgirot, precis som tidigare år, uppvisat en hög kvalitet i alla levererade tjänster. Under året nådde samtliga produktoch tjänsteområden sina kvalitets- och tillgänglighetsmål (SLA).

Våra medarbetare

Bankgirots ambition är att vara en eftertraktad arbetsgivare som lockar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare. Vi vill erbjuda en god arbetsmiljö med fokus på trivsel och hälsa. Vi arbetar aktivt för att våra värderingar Affärsmässig, Ansvarsfull och Öppen ska vara en naturlig del i hur vi förhåller oss till varandra och hur vi fattar beslut.

I september arrangerades en Medarbetardag där samtliga våra 270 medarbetare under en heldag diskuterade våra värderingar.

I september 2017 arrangerades en Medarbetardag där samtliga våra 270 medarbetare under en heldag diskuterade våra värderingar.

 

Bankgirot som arbetsgivare

När vi frågar våra medarbetare kan vi konstatera att Bankgirots främsta styrkor är att:

  • Vi är en familjär och välkomnande arbetsplats.
  • Vi tar hand om varandra, ger varandra feedback och är ödmjuka.
  • Vi har en ovanligt hjälpsam företagskultur.

Hälsa och arbetsmiljö
Bankgirot strävar efter att hälsofrågorna ska vara en naturlig del av vardagen, med en företagskultur och arbetsmiljö som fokuserar på trivsel, hälsa och balans i livet. Vi värnar också om våra medarbetares hälsa genom hälsoundersökningar, hälsoförsäkring, friskvårdsbidrag och en egen aktiv idrottsförening som arrangerar sportaktiviteter med stöd av bidrag från företaget.

För att främja medarbetarnas hälsa har Bankgirot under 2017:

  • Tagit fram en hälsostrategi.
  • Genomfört en livsstilsenkät vid två tillfällen.
  • Arbetat med ett hälsoprogram och en frivillig hälsoutmaning i två steg.

Under arbetet med flytten till det nya kontoret på Liljeholmen 2017 var ledorden för projektgruppen – Trivsamt, Modernt och Hållbart. Tanken var att skapa ett kontor och en arbetsmiljö som i olika mån uppmuntrade till nya former av arbetssätt och möteskultur – från det rent traditionella med skrivbord och skrivbordsstol till mer nytänkande med öppna mötesytor, kontorslandskap, projektbord, loungeytor och kafékänsla.

I samband med flytten fick våra medarbetare tillgång till ett nytt gym där träningsengagerade kollegor håller pass flera gånger i veckan.

Frågor som rör både fysisk och psykisk arbetsmiljö diskuteras även löpande i Bankgirots Arbetsmiljökommitté som består av representanter från arbetsgivare, medarbetare, fack och arbetsmiljöombud. Välbefinnande innefattar också kompetensutveckling vilket följs upp via årliga medarbetarsamtal. Varje medarbetare har personliga mål indelade i kategorierna: prestation, kompetensutveckling och personlig utveckling. Bankgirot arbetar med kompetenskartläggning för att på bästa sätt ta tillvara och utveckla kunskap och resurser i organisationen.

Vårt samhällsengagemang

Bankgirot är en strategisk del av samhället och stödjer därför aktivt viktiga sociala projekt som ligger utanför vår direkta affärsverksamhet:

I november 2017 stod Bankgirot värd för vår första meetup i samarbete med HelloWorld! då 100 barn och unga med olika bakgrund och datorvana bjöds in för att lära sig om digitalt skapande. I november 2017 stod Bankgirot värd för vår första meetup i samarbete med HelloWorld! då 100 barn och unga med olika bakgrund och datorvana bjöds in för att lära sig om digitalt skapande.

Läs mer om vårt samhällsengagemang med Hello World!, Pantamera och Stiftelsen Läxhjälpen. 

 

Ständiga förbättringar – innovation som skapar kundnytta och sparar miljoner

För tre år sedan startade medarbetarna på Rådgivning och Service pilotprojektet Ständiga förbättringar. Syftet var att hitta ett arbetssätt för att ta vara på kreativa idéer i stort och smått och att öka känslan av delaktighet. Sedan 2016 är såväl medarbetare som konsulter i hela organisationen välkomna att lämna förslag eller att delta i att genomföra dem.

Förslagen kan handla om förändrade arbetsrutiner, utveckling i system, uppdateringar i instruktioner eller helt enkelt önskemål av olika slag som kan leda till ökad trivsel, högre effektivitet eller bättre kvalitet. Under 2017 lämnades totalt 423 förslag in.

Majoriteten av idéerna handlar om effektivisering, digitalisering, personalnöjdhet eller hur vi kan höja kvalitén i Bankgirots tjänster. Ett givet resultat är nöjdare kunder, men förslagen har även en affärsmässig aspekt – hittills har de bidragit till en beräknad besparing på omkring en miljon kronor per år. Ett av alla de förslag som har genomförts under 2017 handlade om att effektivisera processen för upplägg av nya avtal. Förslaget innebär 130 timmar i sparad tid, per år.