Svensk betalningsinfrastruktur moderniseras

På den svenska betalningsmarknaden pågår en transformation som fortsätter under åren framöver.

Transformationen av den svenska betalmarknaden samordnas genom svenska Transformationsprogrammet där även Bankgirot deltar aktivt i kommittéer och arbetsgrupper.

Mot bakgrund av transformationen på den svenska betalmarknaden, har Bankgirot tre strategiska uppdrag:

  1. Säkerställa stabilitet i befintlig infrastruktur - enligt regelverk och myndighetskrav, till sista transaktion.
  2. Genomföra en ansvarsfull avveckling av nuvarande tjänster och verksamhet - enligt marknadens vid var tid gällande transformationsplan. 
  3. Stödja en effektiv transformation av betalningsinfrastrukturen - enligt kundefterfrågan och i den utsträckning vi har möjlighet.

RIX-INST – realtidsbetalningar i Riksbanken

I juni 2018 aviserade Riksbanken sin ambition att lansera ett eget system för avveckling av realtidsbetalningar. Ett år senare beslutade Riksbanken att gå vidare med projektet och har avtalat med Europeiska centralbanken om att använda TIPS, ett system för avveckling av realtidsbetalningar i Euro, även för den svenska kronan.. Som en följd av detta kommer den idag populära betaltjänsten Swish att successivt föras över från Bankgirots realtidsplattform BiR till den nya plattform som utvecklas av P27 och som kopplas till Riksbankens RIX-INST. Projektet ska vara genomfört 2024.

Svenska Transformationsprogrammet
Svenska Transformationsprogrammet har fastställts som styrmodell för transformationen av produkter och tjänster på den svenska betalmarknaden. Transformationsprogrammet ansvarar bland annat för att den gemensamma transformationsplanen hålls och ska tillhandahålla en manual för hur den svenska transformationen kommer att ske med tidplan, milstolpar, riskhantering med mera.

För mer information om det svenska Transformationsprogrammet vänligen besök: https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/ny-nordisk-betalningsinfrastruktur/svenska-transformationsprogrammet/